در سفرهای خود آسان جا بگیر

اول ایران گردی بعد جهان گردی

بسیار سفر باید تا پخته شود خامی صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی

همسفر شوید

09198189210

info@ajb.ir

ایران